این سامانه لا تشکیل پرونده برای بیماران پیوند کلیه شروع شده و شامل تمامی فازهای
1- فاز مدیریت پرونده و فرایند قبل از پیوند
2- فاز بستری شدن در بیمارستان و انجام پیوند
3- فاز پیگری و مراقبت های بلند مدت بعد از پیوند

را در بر دارد و بر اساس پروتکل های مراقبت های درمانی پس از پیوند، بیماران را نوبت دهی و وقت مراجعات بعدی آنها را تعیین می کند.

به علاوه، این سامانه دارای ماجول های بررسی و کنترل تداخلات دارویی و ماجول بررسی و کنترل تداخلات دارو - آزمایش می باشد.