سیستم ارزیابی کتابخانه ها و کتابداران دانشگاه علوم پزشکی

به عنوان یک پروژه ملی (در سطح کل کشور ) زیر نظر اساتید گرانقدر حوزه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با موفقیت انجام شده است و به صورت کامل راه اندازی گردیده است.

سیستم ارزیابی کتابخانه ها و کتابداران دانشگاه علوم پزشکی، دارای سه زیر سیستم زیر است:

1- رتبه بندی کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی (مرکزی، بیمارستانی ، دانشکده ای و ..)

2- رتبه بندی کتابدارن کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی ( بر اساس دسته های شغلی )

3- رتبه بندی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی

4- رتبه بندی مدیران مراکز اطلاع رسانی دانشگاههای علوم پزشکی

این سامانه در حال حاضر در آدرس http://libval.research.ac.ir در دسترسی می باشد.

تمامی فرایندهای بر اساس سلسله مراتب اداری انجام گرفته و به صورت تحت وب عملیات مورد نیاز را با موفقیت انجام می دهد.